Regenergy Frövi AB

Tillsammans med BillerudKorsnäs koncernen och WA3RM så förbereds nu ett Regenergy projekt i Frövi. Projektet kommer att omfatta 10 hektar växthusodling och 10 hektar räkodling som återvinner restvärme från industrin. Förutom stora miljövinster så skapas cirka 220 nya heltidsjobb.

Fakta

  • Läge: Lindesbergs kommun
  • Storlek på växthus: 20 hektar
  • Storlek på fiskodling: 4 000 ton
  • Årlig produktion av grönsaker: 15 000 ton
  • Återvunnen energi: 50GWh per år
  • Total reduktion av koldioxid: 12 515 ton per år
  • Antal nya heltidsjobb: 220
  • Total investering och årlig tillväxt: 754 / 267 M SEK

Partners

BillerudKorsnäs
Världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder.

Local Harvest
Ny svensk växthusodlare för produktion av grönsaker

Aegir Aquaculture
Ny svensk odlare av jätteräkor

WA3RM
Utvecklare av regenerativa affärer

Kontakt för projektet: frovi@regenergy.se

WA3RM jobbar industriellt, i industriell skala. Klimathotet är viktigt för oss och är så stort att det krävs industriella lösningar för tillräcklig effekt. Hållbarhet är dock mer än klimat, och hållbar utveckling är mer än hållbarhet. Därför har vi har valt att använda FNs 17 klimatmål för att beskriva och mäta de effekter som skapas årligen.

Nya jobb
220 FTE
Lokal investering
754 M SEK
Tillväxt (BKP)
267 M SEK/år


Närings-återvinning
All NPK från fiskodlingen

Återvunnen värme per år
50,4 GWh
Hållbar matproduktion
15 000 ton

Minskade transporter per tomat
890 km
Ersatt CO2 (värmeproduktion)
12 515 ton/år

Producerad fisk
4 000 ton/år
Återvunna näringsämnen
71,4 ton/år

Parter i industriell symbios
6 st.

Frågor och svar

Den svenska regeringen har bestämt att vi 2045 ska vara helt fossilfria som nation. Det är en stor utmaning och för att nå dit så måste vi använda oss av ny teknik, nya metoder och även ta ansvar i högre grad för att producera det vi själva konsumerar. Genom att bygga nya industrier som baserar sin verksamhet på återvunna restströmmar från svensk industri så bidrar vi väsentligt till det gemensamma arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Vi ökar även konkurrenskraften hos befintlig industri genom att förbättra deras hållbarhet.

Ofta ligger stora industrier utanför storstadsregionerna och Regenergyprojektet blir ytterligare en partner för deras verksamheter och bidrar till en levande landsbygd.

Hela projektet byggs på den södra delen av Heden 1:11. Total storlek på tomten som är aktuell är 36 hektar. Växthuset beräknas uppta drygt 20 hektar och fiskodlingen mellan 2 och 3 hektar.

Fullt utbyggt så kommer projektet minst skapa 220 heltidsarbeten, varav en hel del är av enklare karaktär

Vi beräknar att kunna påbörja markarbeten under Q1 2022

I den första fasen så anläggs växthuset och i fas två etableras fiskodlingen. Båda enheterna är så kallade slutna system vilket innebär att det inte sker några föroreningar eller utsläpp alls utan hela processen är cirkulär.

Växthuset kommer inte ha några ljusföroreningar alls då 99% av det artificiella ljuset stannar i växthuset. Detta är möjligt med hjälp av ett modernt avskärmningssystem som dessutom gör hela produktionen mer energieffektiv.

Nej, detta blir ingen konkurrent till lokala odlare. Tomaterna som ska odlas kommer att ersätta importerade tomater som i dag säljs på stormarknader. Det är en europeisk odlare som genom svenskt bolag ersätter sin idag befintliga produktion med svensk och på så sätt minskar transporterna till Sverige.

Projektet finansieras genom en grön fond och banklån.