Frågor och svar

Frågor och svar

Ett Regenergyprojekt är ett av WA3RMs projekt som syftar till att skapa en ny verksamhet baserad på industriers restflöden.

En regenerativ process är att ta minusposter i en industriell process (t ex överskottsvärme, CO2, slam, etc.) och omvandla dessa till något värdefullt för en extern part som t ex en växthus- eller fiskodlare. En regenerativ affär ersätter en viktig insatsvara med en restström.

Att erbjuda industriella lösningar på Klimathotet kommer att vara avgörande för att vi ska ha en chans att nå 1,5°C-målet till år 2100. I dagsläget har världens politiker kommit överens om policys och mål som gör att vi snarare hamnar mellan 2,4 och 2,9°C, något som vore en katastrof för vår jord. Alltså måste den privata sektorn göra mer, något som den helt klart är intresserad av att göra. För de flesta industrier är det dessutom avgörande att ha en hållbar verksamhet för framtida relevans och konkurrenskraft

Waste-to-x är omvandlandet av en restström till en användbar och värdefull resurs. Att konvertera och använda en restström till en råvara ger den ett värde.

Varje projekt är olika, men alla kan beskrivas utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Typiskt sett handlar varje projekt om hundratals nya jobb, betydande lokala investeringar, innovationer, stora mängder återvunnen värme och CO2, lokal matproduktion, minskade transporter, återvinning av näringsämnen och tvärsektoriellt partnerskap.

Regenergy Frövi utvecklas av bolaget WA3RM, som är global ledare för utveckling av regenerativa projekt och verksamheter. WA3RM startades 2015 som en spinn-off från forskningsanläggningen European Spallation Source och erbjuder nu industrin den framgång som skapades där. För mer information gå till www.wa3rm.se

Projekten finansieras via WA3RMs fondbolag. De som investerar i fonden är institutionella investerare som pensionsfonder som vill göra hållbara investeringar.

I dagsläget har WA3RM ett tiotal projekt under utveckling i olika stadier.

Vi letar ständigt efter nya möjligheter att skapa ett projekt och för att undersöka vilka möjligheter som finns så ta kontakt med en av våra projektutvecklare som du når på mailadressen: info@warm.se